fighting corona 
 
 
  Privacyvoorwaarden en Cookies-beleid:
Op deze website kunnen bezoekers kennis nemen van diverse notities, brieven of verslagen.
Er worden geen Cookies geplaatst en er wordt geen informatie over de bezoeker verzameld.
Alleem gegevens die nodig zijn om deze website technisch te laten werken, worden gebruikt.
Voor sommige gegevens van bezoekers geldt dat deze technisch noodzakelijk zijn.
Deze gegevens van de bezoeker worden automatisch door uw browser verzameld en verzonden, en bevatten onder meer het type van uw browser en zijn versie, verwijzende url, uw IP-adres en de datum van uw verzoek.
Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en ook niet gecombineerd worden met gegevens uit andere bronnen.
Gebruiksvoorwaarden: Beoogd is deze website te maken in lijn met de visie van het world wide web consortium:  "W3C's vision for the Web involves participation, sharing knowledge, and thereby building trust on a global scale. "
Concreet doel is  het delen van informatie in vertrouwen dat er respectvol mee wordt omgegaan.
Het betreft informatie o.a. over bestijding van het Corona virus met inzet van IT-hulpmiddelen. 
Contact: Ad van Kooten ( via e-mailadres, zie rechtsonder op de afbeelding)